Men konbyen Jou Ki Rete Pou Nouvo Dat Seminè a

“Pi bon Kado ou Ka bay tèt ou, se Envesti ladann.”

Diferan aspÈ Nou ka edew

Virtual Coaching

Li enpòtan pou w fè pati de yon kominote ki enspire e motive w.Telechaje Aplikasyon Jocelyne Firmin an, e rejwenn group Facebook la pou ka gen aksè avek tout resous yo e fè pati de yon kominote pozitif.

101 Coaching

Dèfwa ou bezwen yon pwofesyonèl pou w oryante w nan kèk aspè nan vi w oubyen nan biznis ou. Pa fatige w, mwen la pou sa , Kit ou bezwen gid pèsonèl ou pwofesyonèl m ap akonpaye w.

Lavi w pa gen sans? Ou bezwen oryantasyon?

Anpil fwa ou konn wè tout sa w fè pa gen sans. Ou pa gen twòp angouman. Dèfwa ou ap opere an de misyon ou ki vin kreye konfisyon ak kawo nan lavi w. Nou pral baw zouti pou ede w redefini kiyès ou ye. ki pasyon ou ki talan ou e kòman w ka fèl tounen karyè ou.