DIFERAN ASPÈ NOU KA EDEW

Coaching sou App BIZNIS 101

Li enpòtan pou w' fè pati de yon kominote ki enspire e motive w'.Telechaje Aplikasyon BIZNIS 101 an pou w' ka jwenn dòz motivasyon pa w' la pou rete motive chak jou.

Coaching Tét a tét

Dèfwa ou bezwen yon pwofesyonèl pou oryante w' nan kèk aspè nan vi w' oubyen nan biznis ou. Pa fatige w', nou la pou sa , Kit ou bezwen gid pèsonèl ou pwofesyonèl n' ap akonpaye w'. Chwazi nivo dadezyon k'ap bon ou a nan paj apre a.

Reviews

Lavi w' pa gen sans?
Ou bezwen oryantasyon?
Anpil fwa ou konn wè tout sa w fè pa gen sans. Ou pa gen twòp angouman. Dèfwa ou ap opere an deyò misyon ou ki vin kreye konfisyon ak kawo nan lavi w. Nou pral baw zouti pou ede w redefini kiyès ou ye. ki pasyon ou? ki talan ou e kòman w ka fèl tounen karyè ou?

© biznis 101. All rights reserved