Profesyonalis ak Eksperyans

Mwen rele Jocelyne Firmin. Mwen se yon Motivational Speaker ak yon Business Coach. Mwen etidye Business Adminstration ak Marketing epi mwen gen yon Sètifika nan Harvard Business School Online sou ” Leadership Principles”. Mwen kreye 4 biznis deja ki fé anpil siksè. Mwen gen yon “ track record” ki solid.  Kòm yon pwofesyonèl ki gen fòmasyon ak anpil eksperyans, mwen gen zouti pou ede w’ kreye vi ou imajine a.

Asire Reyisit OU

Fikse priorite w

Gras a seyans Coaching tét a tét oubyen an gwoup mwen yo, kliyan yo arive depase objektif yo, yo kreye grandé ke yo t’ap chéche nan vi yo, yo elimine kwayans limitant ki konn mare yo. Yo epwouve lajwa, ak amoni. M’ap chéche moun ki pare pou mwen Coach yo pou yo atenn yon nivo vi ke yo poko janm atenn, yon nivo dabondans ak prosperite ke yo poko janm konnen. Si se ou, rantre an kontak avé m’ kounya nan Jocelyne@biznis101.com

IMG_6372_02

Konpetans mwen

Mwen gen 10 lane depi m’ap Coach moun nan domén sa yo: 

  • Devlope mantalite yon Chanpyon
  • Lidéchip
  • Konfyans lakay ou
  • Prensip fondamantal yon biznis
  • Prensip fondamantal pou vann
  • Prensip fondamantal Maketin

© biznis 101. All rights reserved