Kesyon yo poze pi souvan

Kijan w' ka edem?

Mwen kapab gide w’ nan demach pou redekouvri kiyès ou ye, ki talan ou genyen ki kache, ki pasyon w’ e kòman w ka fè kòb avèk li. Si w’ gen yon biznis ki deja etabli, mwen ka ede ou fè biznis la vini pi gran e ranfòse li. Mwen ka ede w’ vini yon pi bon lidè. Plase yon randevou avé m’ pou fé m’ par de kisa w’ap chéche.

N.B evite mande mwen envesti avè w oubyen prete kòb.

Eske sèvis ou yo gratis?

Byenke ou ka jwenn anpil videwo mwen sou Youtube ki gratis men si w’ bezwen jwenn bon jan coaching pou biznis ou, gen yon pri pou sa. Ou ka download app BIZNIS 101 la pou w’ komanse epi apre wa chwazi package k’ap bon pou ou a. 

Kòman m' ka komanse pwogram la?

Premye pa a se konekte ansan m’ avèk mwen sou jocelyne@biznis101.com. Telechaje app BIZNIS 101 la, answit plase yon randevou avèk mwen pou yon sesyon an tét a tét.

© biznis 101. All rights reserved